Wyłączenie działki z produkcji rolnej / odrolnienie działki

2023-09-17 By domzgloszenie.pl 0

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Zanim zaczniesz budowę domu na gruncie rolnym, musisz zmienić przeznaczenie gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Dopiero wtedy możesz wyłączyć grunty z produkcji rolniczej. Przeczytaj, jak to zrobić. Odrolnienie działki

 • Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowania gruntów.
 • Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji roliniczej jest często jednym z koniecznych warunków uzyskania pozwolenia na budowę, a tym samym rozpoczęcia budowy bądź nierolniczego użytkowania istniejących rolniczych zabudowań.
 • To czy trzeba uzyskać decyzję, która zezwala wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej, zależy od klasy gruntu, na którym planowana jest inwestycja.
 • Jakie grunty wymagają decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji

– użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb

– użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego

– inne grunty rolne wskazane przez ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, czyli:

 1. grunty pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa
 2. grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu
 3. grunty pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych
 4. grunty parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi
 5. grunty rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych
 6. grunty pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi
 7. grunty zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa
 8. grunty torfowisk i oczek wodnych
 9. grunty pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.
 10. Kiedy można wyłączyć z produkcji rolnej grunty klas I-III

Decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji rolniczej / odrolnienie działki / gruntów rolnych klas I-III otrzymasz, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy będą przewidywały przeznaczenie twojej działki na cele inne niż rolnicze.

 • Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego zaliczonych do klas IV-VI

Zasadą jest, że grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego zaliczone do klas IV-VI nie wymagają wyłączenia z produkcji rolnej. Jednak wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej jest niezbędne:

 • pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa
 • pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu
 • pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych
 • parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi
 • rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych
 • pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi
 • zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa 
 • torfowisk i oczek wodnych
 • pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.
 • Kto może złożyć wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wniosek może złożyć właściciel gruntu, ale również posiadacz samoistny, zarządca lub użytkownik, użytkownik wieczysty i dzierżawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 • Kiedy nie trzeba płacić należności i opłat rocznych / odrolnienie działki

Nie musisz ponosić kosztów opłaty jednorazowej i opłat rocznych, jeśli chcesz przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe grunty rolne:

Gdy przekroczysz tę powierzchnię, to od nadwyżki urząd naliczy ci należność i opłaty roczne.

Obowiązek ponoszenia kosztów opłaty jednorazowej (tzw. należności) i opłat rocznych nie powstaje jeżeli:

 • wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej dotyczy części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 500m2
 • właściciel gruntów wyłączanych z produkcji, zobowiąże się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa, składając wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji.
 • Dokumenty potrzebne do wyłączenia:
 • Wniosek o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolniczej
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ decyzja o warunkach zabudowy
 • Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
 • Dokument potwierdzający wartość rynkową gruntu rolnego objętego inwestycją [w przypadku gdy urząd będzie wymagać]
 • Projekt zagospodarowania działki/terenu
 • Bilans terenu

Od powierzchni działki odejmujemy:

– powierzchnię dojazdów

– powierzchnie utwardzoną

– powierzchnię komunikacji

– powierzchnię budynku

– powierzchnię infrastruktury inwestycji

– powierzchnię parkingu

= powierzchnia biologicznie czynna

[Całe równanie z powierzchniami poszczególnymi musimy podać]

 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych [gdy ustalamy pełnomocnika]
 • Uiszczenie opłaty za pełnomocnictwo

Przydatne informacje:

 1. Domu na zgłoszenie do 35 m2. Co trzeba wiedzieć, jeśli myślimy nad jego budową?
 2. Pompy ciepła. Co to są i jak działają?