Domy na zgłoszenie do 35 m2. Co trzeba wiedzieć, jeśli myślimy nad jego budową?

2023-09-10 By domzgloszenie.pl 0

W przypadku budowy domku o powierzchni do 35 m2 zazwyczaj nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Sprawdź szczegóły.

W przypadku budowy domku o powierzchni do 35 m2 zazwyczaj nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Wystarcza jedynie złożenie zgłoszenia w odpowiednim urzędzie w celu rozpoczęcia budowy budynku rekreacji indywidualnej. Jakie są konkretne warunki i wymagania dotyczące obiektów o powierzchni do 35 m2, które nie wymagają pozwolenia na budowę? Budowa domu na zgłoszenie jest stosunkowo łatwa, szczególnie pod względem procedur formalnych. Zapoznaj się z wymaganymi wymiarami działki, na której można postawić taki dom o powierzchni do 35 m2.

Dom na zgłoszenie 35 m2

Możesz zgłosić i zbudować:

 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3
 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę
 • tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – pod warunkiem, że zbudujesz je w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu
 • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
 • kanalizacja kablowa
 • zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatoki parkingowe na tych drogach
 • obiekty budowlane służące bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów
 • obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki
 • przydomowe ganki, oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy:
  • do 35 m2
  • powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m

przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki

 • parterowe budynki o powierzchni zabudowy do 35m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położone na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowane na obszarze Natura 2000
 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowane na obszarze Natura 2000
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowane na obszarze Natura 2000
 • boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe bieżnie służące do rekreacji
 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m
 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35m2
 • przyłącza:
  • elektroenergetyczne
  • wodociągowe
  • kanalizacyjne
  • gazowe
  • cieplne
  • telekomunikacyjne
 • kanały technologiczne w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi
 • stacje ładowania, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego
 • niecki dezynfekcyjne, w tym z zadaszeniem
 • podbudowy słupowe dla telekomunikacyjnych linii kablowych
 • obiekty małej architektury w miejscach publicznych
 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  • płyt do składowania obornika
  • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę
  • naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m
  • silosów na kiszonkę
 • stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10m3
 • stawów i zbiorników wodnych o powierzchni przekraczającej 1000 m2 i nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych
 • jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
 • obiektów budowlanych służących przechowywaniu zboża o maksymalnej pojemności 5000 t, usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Posiadasz działkę nad jeziorem, w lesie lub innym malowniczym miejscu i zastanawiasz się nad postawieniem niewielkiego obiektu? Zapraszamy do zapoznania się z projektami domów o powierzchni do 35 m2, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Wybierz ten, który najlepiej spełni Twoje potrzeby i pragnienia. Poznaj również wytyczne dotyczące maksymalnej wysokości budynku, który można wybudować bez konieczności uzyskania pozwolenia.”

Dom na zgłoszenie 35 m2

Listę projektów budynków na zgłoszenie znajdziesz tutaj